Organització Interna

La relació dels llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i...
Aquest ajuntament no disposa de responsable de comunicació/premsa. Aquestes funcions les realitza l'alcalde, Sr. Antoni Ferré Llop. 
Subscriure a