Responsable de premsa

Aquest ajuntament no disposa de responsable de comunicació/premsa. 

Aquestes funcions les realitza l'alcalde, Sr. Antoni Ferré Llop. 

Subscriure a