Models i formularis

En aquest apartat podeu trobar diferents tràmits per realitzar amb l'Ajuntament:

  • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants
  • Sol·licitud de canvi de domicili dins el mateix municipi al Padró Municipal d'Habitants
  • Sol·licitud de certificat o volant del Padró Municipal d'Habitants
  • Altes, baixes o modificacions de serveis municipals
  • Sol·licitud de llicència municipal d'obres
  • Sol·licitud de llicència ambiental
  • Sol·licitud de llicència de 1a ocupació

Clicant al damunt de cada subapartat del menú de l'esquerra accedireu a aquests tràmits.

Podeu realitzar els tràmits, segons s'especifiqui en cada cas, a:

Presencialment, amb cita prèvia, trucant al telèfon 977439754:

Ajuntament de la Pobla de Massaluca

Pl. Major, 1

43783 - La Pobla de Massaluca

Horari d'atenció al públic: d'11:00 a 13:00

 

Per correu electrònic:

aj.poblamassaluca@altanet.org

Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'HabitantsAlta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que habitualment viuen o han de viure al municipi. També alta per naixement i per canvi de residència de persones procedents de qualsevol altre municipi o país.La pot demanar qualsevol persona...
Sol·licitud de canvi de domicili dins el mateix municipi al Padró Municipal d'HabitantsModificació de la residència al padró municipal d'habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.Ho pot demanar qualsevol persona major d'edat (les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que...
Sol·licitud de certificat o volant del Padró Municipal d'HabitantsCertificat o volant emès per l'Ajuntament que acredita o bé l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró; o bé, especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix...
Altes, baixes o modificacions de serveis municipalsAmb aquest document es pot demanar qualsevol tipus de tràmit referent als serveis municipals de recollida d'escombraries, abonament anual de les festes, abonament anual del cinema, manteniment del cementiri municipal i guals.Es poden tramitar altes...
Sol·licitud de llicència municipal d'obresLa realització d'obres majors o menors, de nova planta, de rehabilitació, de reforma, millora, adequació, conservació, manteniment, etc., estan subjectes a l'obtenció d'una llicència atorgada per part de l'Ajuntament.Pot sol·licitar la llicència d'obres la...
Sol·licitud de llicència ambientalÉs la llicència que es requereix per iniciar una nova activitat al municipi, o modificar-ne una d'existent.Pot sol·licitar la llicència ambiental qualsevol persona major d'edat que estigui interessada a iniciar una nova activitat al municipi o en vulgui modificar...
Sol·licitud de llicència de 1a. ocupacióAmb aquest tràmit es verifiquen les condicions d'habitabilitat, un cop acabada una obra de nova planta, canvi d'ús o gran rehabilitació, i s'atorga la llicència de 1a. ocupació.Pot sol·licitar aquesta llicència qualsevol persona major d'edat que hagi acabat...
Subscriure a