Sol·licitud llicència obres

Sol·licitud de llicència municipal d'obres

La realització d'obres majors o menors, de nova planta, de rehabilitació, de reforma, millora, adequació, conservació, manteniment, etc., estan subjectes a l'obtenció d'una llicència atorgada per part de l'Ajuntament.

Pot sol·licitar la llicència d'obres la persona promotora de l'obra, ja sigui propietària, llogatera de la finca o la constructora. També tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.

S'ha d'omplir el formulari de sol·licitud i es pot fer arribar per correu electrònic o presencialment a l'Ajuntament.

L'Ajuntament requerirà la documentació oportuna al promotor per tal de poder concedir la llicència municipal d'obres.

El Tècnic Municipal és el Sr. Lluís Avinyó. Us podeu posar en contacte amb ell per a fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb les obres, al telèfon 649389585.

Subscriure a