Sol·licitud certif./volant del Padró

Sol·licitud de certificat o volant del Padró Municipal d'Habitants

Certificat o volant emès per l'Ajuntament que acredita o bé l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró; o bé, especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró; o bé, acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró en un període de temps determinat; o bé, acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Ho pot demanar qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud i es pot fer arribar per internet o presencialment a l'Ajuntament. El certificat o volant l'haurà de recollir la persona sol·licitant a les oficines municipals.

Subscriure a