Sol·licitud alta al Padró d'Habitants

Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que habitualment viuen o han de viure al municipi. També alta per naixement i per canvi de residència de persones procedents de qualsevol altre municipi o país.

La pot demanar qualsevol persona major d'edat (les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa a padró d'habitants, poden actuar com a majors d'edat). També qualsevol persona major d'edat, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

S'ha de tramitar presencialment a les oficines municipals.

S'ha d'aportar la documentació necessària que identifiqui la persona que es vol donar d'alta, original o fotocòpia (DNI, NIE, passaport, targeta d'estranger o permís de residència)

Subscriure a